Vilkår og betingelser

1. Om BSB-Online

1.1 minbyggesag.dk ApS, CVR-nummer 30277783 (minbyggesag.dk / vi) har udviklet et automatiseret system til udarbejdelse af projektspecifikke byggesagsbeskrivelser (BSB-Online), der tilgås og bruges direkte via www.minbyggesag.dk

1.2 BSB-Online tilbydes til erhvervskunder og privatkunder. For privatkunder skal du være opmærksom på, at du skal vedkende dig at frasige fortrydelsesretten.

1.3 Al brug af BSB-Online er underlagt disse vilkår (Vilkår), som du (Kunden / du) skal acceptere for at bruge BSB-Online og vores hjemmeside.

1.4 Bemærk at der kan gælde særlige vilkår i tillæg til Vilkårene for enkelte produkter.

2. Brug af BSB-Online og køb af tillægsprodukter og -ydelser

2.1 Ved at anvende BSB-Online eller på anden vis indgå en aftale med os om brugen af BSB-Online eller køb af tillægsprodukter og -ydelser, accepterer du Vilkårene. Hvis du repræsenterer en virksomhed, indestår du for, at du lovligt kan acceptere disse Vilkår på virksomhedens vegne.

2.2 Vi giver dig en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende BSB-Online. Denne ret gælder udelukkende for dig og dine rådgivere, og BSB-Online må hverken benyttes for andre eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre. Du indestår for, og har det fulde ansvar for dem, som du giver adgang til BSB-Online, eller som bruger dit login.

2.3 Du må hverken helt eller delvist overdrage dit abonnement til tredjemand uden skriftligt samtykke fra os, og du skal sikre, at dit login ikke bliver anvendt på en måde, der kan skade vores navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

3. Pris og betalingsbetingelser

3.1 Alle priser er angivet i danske kroner, er eksklusiv moms. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at vi kan justere priserne, således at vi stilles uændret. Vi har også ret til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på vores hjemmeside.

3.2 Faktureringsperiode og betalingstidspunkt fremgår af det enkelte produkt eller abonnementstype. Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt eller fremstår i abonnementsvilkårene, opkræves abonnementsbeløbet kvartalsvist forud, ligesom første faktureringsperiode som udgangspunkt løber fra bestillingsdato til udgangen af et kalenderkvartal.

3.3 Ved indgåelse af abonnementsordning giver du automatisk os lov til løbende at trække abonnementsbeløbet ved hjælp af dit kort. Hvis der gøres brug af tillægsydelser eller udvidede funktioner, accepteres samtidig at der skal betales for disse tillægsydelser eller udvidede funktioner særskilt.

3.4 Ved trækning på dit kort i forbindelse med abonnementsfornyelse og/eller tillægsydelser vil der blive sendt en faktura for købet til dig. Medmindre andet fremgår af fakturaen er skal betaling ske senest 20 dage netto fra fakturadato, dvs. at alle dage inkluderes uanset om disse er hverdage, lørdage, søndage, helligdage eller andet.

4. Aftalens varighed

4.1 Vilkårene gælder så længe du har en konto, der giver adgang til BSB-Online eller i øvrigt benytter dig af BSB-Online eller vores hjemmeside.

5. Ingen refundering eller fortrydelsesret

5.1 BSB-Online og tillægsprodukter/ -ydelser udbydes digitalt til private og erhvervsdrivende. Som forbruger/privat skal du være særlig opmærksom på, at der ikke gælder nogen 14 dages fortrydelsesret for private, da BSB-Online og tillægsprodukter/ -ydelser er et digitalt produkt, som leveres med det samme.

6. Opsigelse og overdragelse

6.1 Du kan opsige, ændre og muligvis nedgradere dit abonnement i BSB-Online via fanebladet ”Købsmåder”. Opsigelse skal ske senest 3 måneders før en ny abonnementsperiode påbegyndes.

6.2 Vi kan ligeledes opsige abonnementet med 3 måneders varsel, eller øjeblikket ved din væsentlige overtrædelse af Vilkårene, manglende betaling af abonnement eller ved din insolvens.

6.3 Vi har ret til frit at overdrage vores rettigheder og forpligtelser overfor dig til koncernforbundne selskaber eller tredjemand. Vi har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder blandt andet til opbevaring af personoplysninger og data.

7. Dine data

7.1 De informationer du indtaster i BSB-Online eller på anden vis deler med os behandles fortroligt og kan kun videregives til tredjemand, hvis der er tale om offentligt tilgængelig oplysninger, hvis vi har modtaget oplysningerne udenfor fortrolighed, hvis vi bliver pålagt at gøre det af en myndighed eller domstol, eller hvis vi skønner det er rimeligt i forbindelse med myndighedskrav, din konkurs eller lignende. Vi kræver, at enhver offentlig myndighed, der anmoder om kundedata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen.

7.2 Data i BSB-Online kan dog bruges i statistisk øjemed samt til levering af visse funktioner, ligesom information udledt af det statistiske materiale i særlige tilfælde kan sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at der i den forbindelse ikke vil være tale om, at information om dig eller dine data vil komme til tredjemands kundskab, således at du kan identificeres.

7.3 BSB-Online kan give dig mulighed for at eksportere egne kartoteker og data m.v. via en eventuel eksportfunktion. Du accepterer, at sådanne eksporter skal gennemføres af dig inden abonnementets ophør. I tilfælde af abonnementets udløb eller opsigelse, kan vi, hvor vi vurdere det rimeligt og kommercielt forsvarligt, give dig en kort periode efter ophør, hvor eksportfunktionen kan anvendes.

7.4 Vi forbeholder os dog retten til at slette dine data 10 dage efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og vi har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt. Vi forbeholder os også retten til at opbevare dine data efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til analyse, udviklingsmæssige og statistiske formål mv.

7.5 Du accepterer endvidere, at der i vores database opbevares en kopi af det bankcertifikat, som du har fået udstedt af din bank.

8. Din adgang til eventuelle personoplysninger

8.1 Når du bruger BSB-Online, bestræber vi os på at give dig adgang til dine personlige oplysninger. Hvis oplysninger er forkerte, forsøger vi at give dig mulighed for at opdatere dem hurtigt eller slette dem – medmindre vi har brug for at gemme oplysningerne af virksomhedsmæssige årsager, eller fordi loven kræver det. Når du opdaterer dine personlige oplysninger, kan vi bede dig om at bekræfte din identitet, før vi kan efterkomme din anmodning.

8.2 Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagne, kræver uforholdsmæssigt meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger eller noget, som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger, der findes som sikkerhedskopier).

8.3 Hvis vi kan give adgang til og rette oplysninger, gør vi det gratis, undtagen hvis det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde BSB-Online på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig destruktion. Når du sletter oplysninger fra BSB-Online, er det derfor muligt, at vi ikke kan slette tilhørende kopier fra vores servere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

9. Opdateringer og driftsstabilitet

9.1 Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre på BSB-Online og hjemmesiden. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for dig. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til BSB-Online og vores hjemmeside mens opdateringer foretages. Vi tilstræber højest mulig driftsstabilitet for BSB-Online, men garanterer ikke for dette, ligesom BSB-Online leveres som den er og forefindes.

10. Udsendelse af e-mails

10.1 Vi forbeholder os retten til at sende dig e-mails. Dette kan eksempelvis være, når der kommer opdateringer til BSB-Online, hvis der bliver udviklet nye funktioner og applikationer, som vurderes interessante for dig, eller i forbindelse med fremsendelse af fakturaer og rykkere m.m. Vi forbeholder os ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på afmeld-linket i de fremsendte e-mails.

11. Ansvar og ansvarsbegrænsninger

11.1 Brugen af BSB-Online og vores hjemmeside foregår helt på eget ansvar. Vi kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brug af og adgang til BSB-Online eller vores hjemmeside.

11.2 Vi fraskriver os endvidere ansvar for problemer og tab, der opstår pga. forhold, der er uden for vores kontrol. Dette gælder f.eks. strømafbrydelser, problemer med internetforbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. Vi hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold og det maksimale erstatningsansvar overfor dig, kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til din samlede betaling af vederlag i et år for brugen af BSB-Online.

11.3 Brug af BSB-Online og vores hjemmeside, bistand fra os eller vores kundeservice, og anden kommunikation med os, skal udelukkende ses som vejledende, er på egen risiko og vi kan derfor ikke stilles til ansvar herfor. Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt vi kan, men fejl kan ske og derfor er det en god ide altid at tjekke med en fagkyndig person.

11.4 Information på vores hjemmeside, i BSB-Online eller i vores tillægsprodukter/ -ydelser skal ikke betragtes som juridisk eller anden form for professionel rådgivning eller ydelse. Tjek venligst alle dine detaljer og kontakt en professionel rådgiver om din aktuelle situation for at få specifik rådgivning.

12. Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

12.1 Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, ejer vi ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til BSB-Online og alt materiale på hjemmesiden og i BSB-Online. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.

12.2 Der overdrages ingen immaterielle rettigheder fra BSB-Online eller andet materiale på hjemmesiden eller BSB-Online til dig.

12.3 Du giver os og vores samarbejdspartnere og underleverandører ret til at bruge materiale og data, der uploades af dig, i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan drive og udvikle BSB-Online og vores hjemmeside samt til markedsføring. Du indestår for, at, materiale der uploades, hverken krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret.

13. Ændringer og opdateringer

13.1 Vi kan til enhver tid ændre og opdatere Vilkårene og oplysninger om rettigheder. De gældende Vilkår vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside. Brug af BSB-Online og/eller vores hjemmeside efter en ændring af Vilkårene, betragtes som din accept af de ændrede betingelser.

14. Tvister

14.1 Opstår der uenighed mellem dig og os, skal uenigheden afgøres efter dansk ret ved Byretten i København som første instans.