Hvordan skal jeg forholde mig, hvis et entreprenøren går konkurs inden byggeriet er færdigmeldt til kommunen?

Det er altid både trist og en meget kedelig sag, hvis en entreprenør går konkurs før byggeriet er færdigmeldt.

Som bygherre og/eller bygningsejer, der du ansvarlig for, at der indsendes nødvendig teknisk dokumentation til kommunen. Dette følger af Bygningsreglementet BR15 §1.8 ”Tilladelse til ibrugtagning og færdigmelding”, nærmere bestemt af Stk.4, hvoraf det fremgår, at ”For bygninger omfattet af kap. 1.3.1 indsendes til opbevaring i kommunen dokumentation for, at bestemmelserne i kap. 3-8 er opfyldt, sammen med erklæringen i bilag 5”.

Ovenstående krav er samtidig en pligt der følger af byggelovens § 16 stk. 2, der siger, at ”Ansøgeren skal til kommunalbestyrelsen fremsende relevante tekniske oplysninger om bygningens data til brug for opbevaring”.

Denne pligt ophører derfor ikke, blot fordi entreprenørfirmaet går konkurs. Byggeriet kan således ikke lovligt tages i brug, før kommunen har modtaget den fornødne dokumentation.

Det er ansøger, der står inde for, at den fornødne dokumentation er vedlagt. Som eksempel på ”fornøden dokumentation” er der i bilag 5 til BR15 nævnt følgende:

 • Tegningsmateriale, som viser niveaufri adgang
 • Tegningsmateriale der viser eventuel lydisolering mod nabo
 • Tegningsmateriale der viser bygningens tæthed mod jord
 • Dokumentation for, at bygningens bærende konstruktioner opfylder bestemmelserne i bygningsreglementets kap. 4, jf. bilag 4 om statisk dokumentation, og at konstruktioner er udført i overensstemmelse med god byggeskik, f.eks. efter SBi-anvisning 258 etc.
 • Dokumentation for, at spær er leveret fra spærfabrik
 • Stabilitetsberegning
 • Dokumentation for, at konstruktioner og materialer ikke har et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for skimmelsvamp (målingsrapport)
 • Dokumentation for at brandkravene er opfyldt, således at der haves et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eksempelvis efter eksempelsamlingen for brandsikring af byggeri 2010.
 • Energirammeberegning
 • Varmetabsberegning (ved ombygning)
 • Dokumentation vedrørende kloakforhold
 • Dokumentation vedrørende ventilation

Bemærkning

Det skal her bemærkes, at Kommunalbestyrelsen i forhold til dokumentationen alene er en arkivfunktion, og skal derfor ikke behandle den indsendte dokumentation. Dette fremgår af Vejledning til BR15 §1.8, stk. 4-5. Kommunalbestyrelsen skal således alene kontrollere, at ansøgeren har underskrevet erklæringen i bilag 5 til Bygningsreglementet BR15.