Hvad er definitionen på en enterprise?

Entrepriseaftaler defineres sædvanligvis som aftaler om udførelse af bygge- og anlægsarbejder, og levering af materialer i forbindelse disse arbejder.

Entreprenøren er efter denne definition, den der forpligter sig til at udføre arbejder, og levere materialer til byggeriet eller anlægget, imens Bygherren er den, der bestiller ydelserne, og betaler for disse ydelser.

Uddybning af definition

Den almindelige definition på entrepriseaftaler er vidtfavnende i den forstand, at definitionen omfatter såvel relativt kortvarige aftaleforhold om udførelse af simple
håndværksarbejder, fx. udskiftning af et brusearmatur eller bryggersdør, såvel som langvarige kontakter om udførelse af meget komplekse og unikke byggerier eller anlægs-arbejder, fx. opførelsen af et ny Panuminstitut i København, eller eksempelvis en ny elektrificeret jernbanestrækning med perroner mm. på strækningen fra København til Roskilde.

Straks aftaler vs. Entrepriseaftaler (længerevarende kontraktforhold)

Der er imidlertid betydelig forskel på aftaler om simple håndværksarbejder, og så kontrakter vedrørende større bygge- og anlægsarbejder – både med hensyn til faktiske forskelle, såvel som til retlige forskelle.

Nogle entrepriseaftaler gennemføres på meget kort tid. Eksempelvis er simple håndværksarbejder, der involverer standardiserede ydelser, som kan gennemføres på få timer, karakteriseret ved straksaftaler – fordi parternes indbyrdes ydelser udveksles samtidig.

Entrepriseaftaler er derimod aftaleforhold der i almindelighed karakteriseres ved længerevarende kontraktforhold, fordi opfyldelsen af både entreprenørens og bygeherrens ydelser, sker over en længere periode – fx over flere uger, måneder eller år.

Endvidere medfører nutidens moderne bygge- og anlægsarbejder i stigende grad involvering af højteknologiske frembringelser. Disse højteknologiske frembringelser forudsætter bl.a. stor præcision, og faglig viden omkring teknisk komplekse forhold. Af selvsamme grund, kan entrepriseaftaler derfor også samtidig have karakter af frembringelsesaftaler.

Typisk er større bygge og anlægsopgaver – som ovenfor nævnt – af en ganske kompleks natur, og udføres derfor ofte under ganske vanskelige og til dels uberegnelige forhold.

I det komplekse byggeri hænder det derfor, at aftaleparterne på aftaletidspunktet ikke præcist kan overskue, eller beskrive, deres respektive forpligtelser, hvilket indebærer, at man senere må konkretisere, udfylde og/eller ændre aftalen løbende undervejs i forløbet – hvorfor der nødvendigvis kræves en vis fleksibilitet i
aftaleforholdet mellem Bygherre og Entreprenør.

Den nødvendige fleksibilitet skal derfor tilvejebringes samtidig med behovet for regler og forpligtigelser tilsikres således, der sikres en forudsigelighed og stabilitet i
aftaleforholdet – hvilket er tilfældet med en byggesagsbeskrivelse – der i form af ét sæt af særlige betingelser, for den konkrete entreprise, der dels beror på indholdet af aftaleparternes – og navnlig entreprenørens ydelser – og i vid udstrækning på indholdet af det ofte omfangsrige og detaljerede sæt af krav i form af tekniske beskrivelser, tegninger mv..

Comment on this FAQ

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.